ابو عبد اللّه- محمّد بن عمر بن حسن- فخر الدين رازى- شافعى

متوفاى 606، صاحب تفسير كبير مشهور، ابن خلكان در جلد 2 تاريخش ص 48 شرح حال او را ثبت نموده و گويد: يگانه عصر و پرورش يافته فطرت يگانه و مخصوص خود بوده، در علم كلام و معقولات و علم اوايل بر (دانشمندان) زمان خود تفوق و برترى يافته، سپس تأليفات او را تعداد نموده، و ابن اثير چنين گويد:
نامبرده در عصر خود پيشواى جهانى بوده و ابن كثير در جلد 13 تاريخش ص 55 از او نام برده، و سبكى در جلد 5 طبقاتش ص 33- 40 در شرح حال او بسط كلام داده و او را ستوده و در ردّ نكوهش ذهبى بر او در «ميزان الاعتدال»- مبالغه نموده، حديث او در ص 46 و 99 گذشت و در آيه تبليغ نيز خواهد آمد.