ابو عبد اللّه- ياقوت بن عبد اللّه

نژاد او رومى است و حموّى المولد است: مسكن او در بغداد بوده، نامبرده در كودكى اسير شده و در بغداد مرد تاجرى او را خريده، در سال 626 درگذشته، كتاب «معجم البلدان» و «معجم الادبآء» از او است، در ادبيات گامهاى بلندى برداشته و بر امير المؤمنين على عليه السّلام متعصب بوده، ابن خلكان در جلد 2 تاريخش ص 349- 355 شرح حال او را از حيث مقام و علم و ادب و تأليفات و مذهب ثبت نموده، نامبرده در جلد 3 «معجم البلدان» ص 466 از حازمى اين حديث را ذكر نموده كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در غدير خم خطبه ايراد فرمود ... و سخنان او نقل از كتاب «معجم الادباء» ضمن بيان مؤلّفين در مورد حديث غدير ذكر شده است.