ابو عمرة بن عمرو بن محصن انصارى

ابو عمرة بن عمرو بن محصن انصارى- ابن اثير در جلد 3 «اسد الغابه» ص 307 حديث مناشده امير المؤمنين على عليه السّلام را در كوفه و شهادت ابو عمره نامبرده را بحديث غدير ذكر نموده و ابن عقده در كتاب خود «حديث الولايه» حديث مزبور را از او روايت نموده است.