ابو عمّار حسين بن حريث مروزى

متوفاى 244 (در قصر اللّصوص) بطوريكه در جلد 8 تاريخ خطيب ص 36 مذكور است، نسائى او را توثيق نموده و ابن حجر در «تقريب» ص 57 او را ثقه ذكر كرده. روايت او در حديث مناشده بلفظ سعيد و اسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند خواهد آمد.