ابو عيسى حكم بن ابان عدنى

متوفاى 154 ر 5، عجلى گويد: نامبرده ثقه‏ايست داراى سيره و روش، نامبرده در آن هنگام كه چشمها آرام ميگرفت (بخواب ميرفت) تا زانوى خود در دريا ميايستاد و بذكر خدا اشتغال ميورزيد! خزرجى شرح حال او را در «خلاصه» ص 75 چنين نگاشته، حديث او در صفحه 48 گذشت-سفيان بن عيينه از او روايت ميكند، بنا بر اين آنچه كه در صفحه 48 از ابن ابى غنيه در متن قيد شده تصحيف است و صحيح همانست كه در زير صفحه از ابى نعيم نقل شده است-.