ابو قدامه انصارى

ابو قدامه انصارى- نامبرده شايد همان ابو قدامة بن سهيل بن حارث بن جعدبة بن سالم بن مالك بن واقف باشد و نام ابو قدامه مذكور سالم است- ابن حجر در جلد 4( الاصابه) ص 159 گفته است كه: نامبرده شايد همان ابو قدامة بن سهيل بن حارث بن جعدبة بن سالم بن مالك بن واقف باشد و نام ابو قدامه مذكور سالم است-  يكى از كسانى است كه روز رحبه طرف مناشده و سوگند امير المؤمنين على عليه السّلام بوده، طبق مندرج در جلد 5 «اسد الغابه» ص 276 نقل از ابن عقده باسنادش از محمّد بن كثير از فطر و ابن جارود از ابى الطفيل از نامبرده كه در روز رحبه شهادت داد براى على عليه السّلام و در (حديث الولايه) ابن عقده و (جواهر العقدين) سمهودى و در جلد 4 «الاصابه» ص 159 (كه او نيز از حديث الولايه ابن عقده نقل نموده) از طريق محمّد بن كثير از فطر از ابو الطفيل روايت نموده كه او گفت نزد على عليه السّلام بوديم كه آنجناب فرمود قسم بخدا ميدهم كسانى را كه روز غدير خم حضور داشته و شاهد بر اين امر بوده‏اند (تمام حديث بعدا ذكر ميشود) در كتاب نامبرده مذكور است كه ابو قدامه انصارى از كسانى است كه بداستان غدير خم در آنروز شهادت داد.