ابو محمّد عبد الرحمن بن عوف قرشى زهرى

ابو محمّد عبد الرحمن بن عوف قرشى زهرى (در سال 31 ر 32 هجرى درگذشته) حديث غدير را ابن عقده باسنادش در «حديث الولايه» و منصور رازى در «كتاب الغدير» از او روايت نموده‏اند و او از عشره مبشّره است كه حافظ ابن المغازلى آنها را از جمله يكصد تن راويان حديث غدير بطرق خود بحساب آورده و جزرى در «اسنى المطالب» ص 3 او را از جمله راويان حديث غدير ذكر نموده است.