ابو محمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبه دينورى

دينور بطوريكه ابن خلكان مينويسد: شهرى است نزد قرميسين( كرمانشاه)- دينور در اين تاريخ شهر نيست، و بلكه بلوكى است شامل قراء بسيار و آباد واقع در طرف شمال كرمانشاه بفاصله شش فرسخ و بيشتر،مترجم- بغدادى- متوفاى 276، خطيب شرح حال او را در جلد 10 تاريخ خود ص 170 ذكر كرده و نامبرده را ثقه و متديّن و فاضل معرفي نموده است، ابن خلكان نيز در تاريخش او را توثيق نموده و فضيلت او را اشعار داشته، حديثى از او در احتجاج- برد- بر عمرو بن عاصى و حديثى در مناشده جوانى با ابى هريره خواهد آمد.