ابو محمّد عمرو بن دينار جمحى مكى

متوفاى 115 ر 116، بطوريكه در ص 244 خلاصه خزرجى مندرج است: مسعر، سه بار (كه حاكى از تأكيد است) موثق بودن نامبرده را تصديق و اعلام داشته. بحديثى كه نامبرده از طاوس تابعى در ص 120 روايت نموده مراجعه شود.