ابو محمّد كعب بن عجره انصارى مدنى

(در سال 51 درگذشته)- ابن عقده حديث غدير را از او روايت نموده.