ابو محمّد موسى بن يعقوب زمعى مدنى

ابن معين او را موثق دانسته و ابو داود او را صالح اعلام نموده، وفات او در پايان خلافت منصور اتفاق افتاده، حديث او در صفحه 82 بطريق صحيح و با رجال ثقه گذشت.