ابو هريره محمّد بن ايوب واسطى، ابو حاتم

بحكايت خزرجى صلاحيت او را تأييد نموده و ابن حجر شرح حال او را در «تقريب» با اشعار بصلاحيت او ثبت نموده و در جلد 9 «تهذيب» صفحه 69 گويد: ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و ابن ابى حاتم گفته: پدرم در سال 214 حديث او را نوشته و حاكم در جلد 3 «مستدرك» صفحه 109 صحت حديث او را اشعار نموده، حديث نامبرده باسناديكه حاكم بصحت آن تصريح نموده در صفحه 66 گذشت، و حديث از او در مورد نزول آيه سأل سائل در پيرامون قضيه غدير خواهد آمد.