ابو وسمه وحشى بن حرب حبشى حمصى

ابن عقده در «حديث الولايه» حديث غدير را بلفظ او با ذكر سند روايت نموده و خطيب خوارزمى در مقتلش او را از جمله راويان حديث غدير از صحابه بشمار آورده.