ابو يعلى- ابو بكر- محمّد بن احمد بن بالويه- نيشابورى

ابو يعلى- ابو بكر- محمّد بن احمد بن بالويه- نيشابورى- معدل (در سال 374 در سن 94 سالگى وفات يافته) خطيب در جلد 1 تاريخش ص 282 شرح حال او را ثبت و موثق بودن او را از برقانى حكايت كرده، و حاكم در «مستدرك» روايت بسيار از او نقل نموده و صحت حديث او را تصريح كرده، ذهبى نيز در تلخيص خود از او ياد نموده، حديث او راجع به غدير خم باسناديكه رجال آن همگى ثقه هستند، در ص 66 گذشت.