ابو يعلى زبير بن عبد اللّه

ابو يعلى زبير بن عبد اللّه - در( كامل) مذكور است: عبد الواحد بن موسى، و حكايت از حاكم: عبيد اللّه بن موسى ذكر شد- بن موسى بن يوسف بغدادى، توزى –توز، بفتح اول و تشديد زاء شهريست در فارس نزديك كازرون- معجم البلدان- مقيم نيشابور، متوفاى 370، خطيب در جلد 8 تاريخش ص 473 شرح حال او را ثبت نموده و ابن اثير در جلد 9 «كامل»- ص 4 او را ذكر كرده، حديث او در باب تهنيت باسناد صحيح خواهد آمد.