ابىّ بن كعب انصارى خزرجى

ابىّ بن كعب انصارى خزرجى- (سيّد القرّاء- يعنى از بزرگان قاديان و حافظان قرآن بوده- (وفات او در يكى از سالهاى 30 تا 32 هجرى واقع شده و نسبت بسال وفات او جز اين نيز ذكرى شده است) ابو بكر جعابى در «نخب المناقب» باسناد خود حديث غدير خم را از او روايت كرده است.