احمد بن جعفر بن محمّد بن سلم، ابو بكر حنبلى

احمد بن جعفر بن محمّد بن سلم، ابو بكر حنبلى، صاحب مسند كبير، متوفاى 365، ابن كثير در جلد 11 تاريخش ص 283 گويد: نامبرده ثقه است، نزديك نود سال زندگى كرده، حديث او باسناد صحيح و رجال ثقه در صفحه 120 گذشت.