احمد بن عثمان، حكيم ابو عبد اللّه اودى

متوفاى 261 ر 262، نسائى و ابن خراش او را توثيق نموده‏اند- و خطيب شرح حال او را در جلد 4 تاريخش ص 296 ثبت نموده، روايت از او در داستان (مناشده) بلفظ عميره باسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند خواهد آمد.