احمد بن عمر و ابو بكر بزار بصرى

- متوفاى 292- صاحب مسند معلّل، خطيب در جلد 4 تاريخش ص 334 گويد: نامبرده داراى قوه حفظ و مورد وثوق بوده؛ مسند را تصنيف نموده و در پيرامون احاديث سخن گفته و علل آنها را بررسى و بيان داشته، ذهبى شرح حال او را در جلد 2 «تذكره» ص 228 ثبت و موثق بودن او را از دار قطنى حكايت نموده، حديث او در صفحات 50 ر 69 ر 82 ر 97 ر 98 ر 104- گذشت و روايات او بطرق ديگر نيز خواهد آمد كه عده از طرق او صحيح است و رجال آن ثقات هستند و حافظ هيثمى بر آنها صحّه گذارده است.