ارزق بن على بن مسلم حنفى- ابو الجهم كوفي، ابن حبان

(بطوريكه در ص 21 خلاصه مذكور است) او را موثق دانسته، حديث او در ص 66 بسند صحيح و با رجال موثق گذشت.