اسامة بن زيد بن حارثه كلبى

اسامة بن زيد بن حارثه كلبى نامبرده در سال 54 هجرى در سن هفتاد و پنجسالگى در گذشته)- حديث او در موضوع غدير خم در «حديث الولايه» و در «نخب المناقب» مذكور است.