استاد احمد نسيم مصرى

عضو قسمت ادبى در- دار الكتب المصريّه- نامبرده داستان غدير را در حاشيه بر ديوان مهيار جلد 3 ص 182 ذكر نموده.