استاد حسين على اعظمى- بغدادى

مدير دانشكده حقوق در بغداد، يكى از شعراء غدير است كه شعر و شرح حال او در قسمت مربوط به شعراء قرن چهاردهم خواهد آمد، نامبرده شخصا بمؤلّف معظم «الغدير» خبر داده كه كتابى درباره امير المؤمنين عليه السّلام تأليف نموده و در آنجا نيز حديث غدير را ذكر كرده است.