استاد صفا خلوصى

استاد صفا خلوصى مقيم لندن و فارغ التحصيل دانشگاه آنجا و مدرّس در همانجا، نامبرده داستان غدير را در نامه كه بمؤلّف جليل القدر نوشته قطعى تلقى نموده و بزودى عين آن كه در آغاز جلد پنجم مندرج است خواهد آمد .