اسعد بن زراره انصارى

اسعد بن زراره انصارى- ابن عقده در «حديث الولايه» از محمّد بن فضل بن إبراهيم اشعرى از پدرش از مثنّى ابن قاسم حضرمى از هلال بن ايّوب صيرفي از ابن كثير انصارى از عبد اللّه بن اسعد بن زراره از پدرش اسعد بن زراره مذكور حديث غدير را از رسول خدا روايت نموده - بكتاب( اليقين) در باب 37 مراجعه نمائيد- و ابو بكر جعابى در «نخب» و ابو سعيد منصور سجستانى در «كتاب الولايه» - اين حديث را ابن طاوس در« اليقين» و ابن حاتم در« الدرّ النظيم فى الائمه اللهاميم» از او حكايت كرده‏اند- از ابى الحسن احمد بن محمّد بزاز صينى (چينى) باملاء او در ماه صفر سال 394 ضبط نموده كه گفت: ابو العباس احمد بن سعيد كوفي حافظ در سال 330 حديث نمود و ابو الحسين محمّد بن محمّد بن على شروطى بما خبر داد و گفت كه ابو الحسين محمّد بن عمر بن بهتة. و ابو عبد اللّه حسين بن هارون بن محمّد قاضى صينى (چينى) و ابو محمّد عبد اللّه بن محمّد اكفانى قاضى بما خبر داده گفتند كه: احمد بن محمّد بن سعيد بما خبر داده گفت كه: محمّد بن فضل بن ابراهيم اشعرى براى ما حديث نمود (تا آخر سند مذكور كه ابن عقده آورده- و شمس الدين جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را در شمار راويان حديث غدير از زمره صحابه ذكر نموده است.