اسماء بنت عميس خثعميّه

اسماء بنت عميس خثعميّه- ابن عقده در «حديث الولايه» باسناد خود از او روايت نموده است.