امام شافعيه ابو عبد اللّه محمّد بن ادريس شافعى

متوفاى 204، بطوريكه در جلد 4 نهايه ابن اثير ص 246 مذكور است، نامبرده حديث غدير را روايت نموده است