ام سلمه

ام سلمه- زوجه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله- ابن عقده از طريق عمرو بن جعدة بن هبيره از جدش از ام سلمه اين روايت را آورده كه ام سلمه گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در غدير خم دست على عليه السّلام را گرفت و او را بلند نمود تا بحدى كه سفيدى زير بغل او را ديدم. آنگاه فرمود: هر كس من مولاى اويم: على عليه السّلام مولاى او است.
سپس فرمود: اى مردم. من دو چيز گران و نفيس در ميان شما وا مي گذارم. كتاب خدا و عترت من، و اين دو هرگز از يكديگر جدا نميشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند. و اين روايت را سمهودى شافعى در «جواهر العقدين» بنابر مندرج در ص 40 «ينابيع الموده» آورده و شيخ احمد بن فضل بن محمّد با كثير مكى شافعى در «وسيلة المآل» از طريق ابن عقده از ام سلمه بهمين الفاظ روايت نموده است.