برهان الدّين ابراهيم بن مرعى بن عطيه شبر خيتى- مصرى- مالكى

متوفاى 1106، از علمآء نامى و فضلاء گرامى مصر است، نامبرده از شيخ اجهورى و شيخ يوسف فيشى درس گرفته و كسب فقه كرده و در علوم حديث و نحو و غيرهما تأليف كتاب نموده، كتاب «الفتوحات الوهبيّه» در شرح اربعين (چهل حديث) نووى كه در مصر بچاپ رسيده از او است، عازم رفتن به (رشيد) بود و در رود نيل غرق شد، نامبرده در كتاب مزبور (فتوحات الوهبيّه) در حديث يازدهم نام امير المؤمنين عليه السّلام را كه مى‏برد، مينگارد: همان كسى كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله درباره او فرمود من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.