بريدة بن خصيب ابو سهل اسلمى

بريدة بن خصيب ابو سهل اسلمى (وفات در سال: 63 هجرى) حديثش در جلد 3 مستدرك حاكم ص 110 از محمّد بن صالح بن هانى ذكر شده كه او نقل از احمد بن نصر و باز حاكم از محمّد بن على شيبانى در كوفه شنيده از احمد بن حازم غفارى و او از محمّد بن عبد اللّه عمرى و او از محمّد بن اسحق و او از محمّد بن يحيى و احمد بن يوسف نقل كرده از ابي نعيم و او از ابن ابى غنيه - در مستدرك چنين نوشته شده و در حليه ابى نعيم ابن عيينه و در بعض از نسخه‏ها ابن ابى عتبه و در بعضى ديگر ابن عينه ضبط شده و گفته ميشود كه صحيح همان ابن ابى غنيه است- و او از حكم از سعيد بن جبير از ابن عبّاس- نقل نموده كه او از بريده مذكور حديث غدير را روايت كرده و در جلد 4 «حلية الاولياء» ص 23 باسنادش از طريق ابن عيينه مذكوره آورده و در جلد 2 «الاستيعاب» ابن عبد البرّ ص 473 در شرح حال امير المؤمنين عليه السّلام ذكر شده و در مقتل خوارزمى و اسنى المطالب جزرى شافعى ص 3- نامبرده در شمار راويان حديث غدير از صحابه ذكر شده و در «تاريخ الخلفاء» ص 114 حديث غدير از طريق بزار از او و در جلد 2 «الجامع الصغير» ص 555 از طريق احمد و در جلد 6 «كنز العمال» ص 397 نقل از حافظ ابن ابى شيبه و ابن جرير و ابى نعيم باسنادشان از او و در «مفتاح النجا» و «نزل الابرار» ص 20 از طريق بزار- و در جلد 4 تفسير «المنار» ص 464 از طريق احمد از نامبرده روايت نموده‏اند.