تاج الدّين- احمد بن عبد القادر بن مكتوم- ابو محمّد قيسى- حنفى- نحوى

متوفاى 749، جزرى در جلد 1 «طبقات القرّآء» ص 70 شرح حال او را ثبت و نامبرده را ستوده، و ابن حجر در جلد 1 «الّدرر» ص 174- 176- ضمن شرح حال بذكر استادان و تأليفات او پرداخته و گويد: در فقه و تدريس پيشروى نموده و نيابت در حكم يافت، سپس تأليفاتش را ذكر و از جمله آنها «تذكره» را نام برده و گويد: كتاب مزبور را در سه مجلد تدوين و نام آنرا «قيد الاوابد» نهاد و من آنرا بخطّ خود او از محموديّه يافتم- نامبرده در كتاب خود «تذكره مذكور» ابيات حسان را در حديث غدير ذكر نموده كه ضمن شعراء قرن اول خواهد آمد.