جابر بن سمرة بن جناده ابو سليمان سوائى

جابر بن سمرة بن جناده ابو سليمان سوائى (نامبرده بكوفه آمده و در آنجا مسكن گزيده و در همان جا- بعد از سال 70 هجرى در گذشته و طبق مندرج در «الاصابه» در سال 74 هجرى وفات يافته) ابن عقده در (حديث الولاية) واقعه غدير را بلفظ نامبرده (جابر بن سمره) روايت نموده و خوارزمى در فصل چهارم از مقتلش او را در شمار كسانى كه حديث غدير را روايت نموده‏اند از صحابه ذكر نموده و متقى هندى در جلد 6 «كنز العمّال» ص 398 نقل از حافظ ابن ابى شيبه باسنادش از نامبرده روايت نموده كه او گفت: ما، در جحفه «غدير خم» بوديم ناگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر ما بيرون شد. پس دست على عليه السّلام را گرفت و فرمود: هر كس كه من مولاى اويم على عليه السّلام مولاى او است.