جبير بن مطعم بن عدى قرشى نوفلى

جبير بن مطعم بن عدى قرشى نوفلى (در يكى از سالهاى 57- 58 59- هجرى در گذشته)- قاضى بهلول بهجت در تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 68 نامبرده را از جمله راويان حديث غدير بشمار آورده و همدانى در «مودة القربى» قسمتى از حدي حديث غدير را از او روايت كرده و در ص 31 و ص 336 ينابيع الموده حنفى از او نقل كرده.