جعفر بن زياد كوفي احمر

متوفاى 165 ر 7، ابو داود گفته مورد وثوق و اعتماد است؛ و شيعى است، و بشرح مندرج در خلاصه خزرجى ص 53 ابو زرعه او را متصف بصدق معرفى كرده و نسائى گفته: باكى بر او نيست، حديث او در داستان (مناشده) رحبه بلفظ عبد الرحمن بطريق صحيح و رجال موثق خواهد آمد.