حافظ، ابن الحافظ، عبد الرحمن بن ابى حاتم محمّد بن ادريس تميمى حنظلى رازى

متوفاى 327، ذهبى در جلد 3 «تذكره، ص 48 شرح حال او را ثبت و نامبرده را بسمت پيشوائى و نيروى حفظ و تشخيص ستوده و موثق بودن او را از ابن وليد باجى حكايت نموده، سبكى نيز در جلد 2 طبقاتش ص 237 شرح حال او را ثبت كرده و از ابى يعلى خليلى حكايت نموده كه نامبرده مرد زاهدى بوده و از ابدال شمرده ميشد، حديث از او در ص 86 گذشت و در مورد نزول آيه تبليغ در شأن على عليه السّلام نيز خواهد آمد.