حافظ ابراهيم بن حجاج بن زيد- ابو اسحق سامى- بصرى

متوفاى 231- 233 بطوريكه در «خلاصه» صفحه 14 ذكر شده، ابن حبّان او را از ثقات ذكر كرده و ابن حجر در «التقريب» صفحه 12 او را توثيق نموده، و در جلد 1 تهذيبش ص 113 ثقه بودن او را از دار قطنى و صلاحيت او را از ابن قانع حكايت نموده است، حديث او در باب تهنيت در روايت حموئى باسناد صحيح و رجالى كه همه آنها ثقه هستند خواهد آمد.