حافظ ابراهيم بن حسين كسائى- همدانى- ابو اسحق

حافظ ابراهيم بن حسين كسائى- همدانى- ابو اسحق معروف به (ابن ديزيل) متوفاى 280 ر 281، نامبرده بطوريكه خواهد آمد، از ابو سعيد يحيى جعفى متوفاى 237 روايت ميكند، ذهبى در جلد 2 «تذكره» ص 183 از قول حاكم ثقه بودن و امانت او را حكايت ميكند، نامبرده در كتاب صفّين بطوريكه خواهد آمد. حديث ركبان را بطريق صحيح كه رجال آن ثقه هستند و همچنين نزول آيه «سأل سائل» را در پيرامون واقعه غدير روايت مينمايد.