حافظ ابراهيم بن عبد اللّه بن مسلم كجى- بصرى

حافظ ابراهيم بن عبد اللّه بن مسلم كجى- بصرى- صاحب سنن، متوفاى 292، ذهبى شرح حال او را در جلد 2 «تذكره» صفحه 195 ثبت نموده و گفته كه: دار قطنى و غيره او را توثيق نموده‏اند، نامبرده بزرگوار و داناى بحديث است، بحترى او را مدح كرده، و نامبرده حديث تهنيت را چنانكه خواهد آمد باسناد صحيح كه رجال آن همگى ثقه هستند روايت نموده.