حافظ ابراهيم بن منذر بن عبد اللّه حزامى- ابو اسحاق مدنى

متوفاى 236، دار قطنى و ابن وضّاح او را توثيق كرده‏اند و ابن حبّان او را در شمار ثقات آورده، و خطيب در ردّ گفتار كسيكه گفته: نامبرده روايات منكر (غير معروف) دارد چنين گويد: و اما روايات غير معروف، در احاديث او بسيار كم يافت ميشود مگر رواياتى كه از راويان ناشناس باشد، و مع الوصف يحيى بن معين و غيره از علماء حفّاظ بروايات او رضايت داده‏اند و او را توثيق مينمايند، ابن حجر شرح حال او را در جلد 1 «تهذيب» صفحه 167 ثبت نموده، حافظ نسائى در «خصايص» صفحه 25 آورده كه: خبر داد مرا ابو عبد الرحمن زكريا بن يحيى سجستانى از محمّد بن عبد الرحيم از ابراهيم (مذكور) از معن -) نامبرده: معن بن عيسى بن يحى اشجعى ابو يحى مدنى است متوفاى 198، ابن معين او را توثيق كرده و ابن سعد گفته: نامبرده داراى حديث بسيار و دقت نظر و موصوف بامانت است ابن حج؟؟؟؟ شرح حال او را در جلد 10« تهذيب» صفحه 252 چنين ثبت نموده است- و او از موسى بن يعقوب از مهاجر بن مسمار از عايشه بنت سعد و از عامر بن سعد از سعد كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خطبه خواند و فرمود اى گروه مردم، بدرستى كه من ولىّ شما هستم، آنگروه اين فرمايش او را تصديق نمودند، سپس دست على را گرفت و بلند كرد و فرمود: اين ولىّ من است، و از طرف من- ادا ميكند (وظايف را) دوست و پيرو او خدا را دوست دارد و پيروى ميكند و كسى كه با او عداوت بورزد دشمن خدا است، و اسناد اين حديث صحيح و رجال آن همگى ثقه هستند.