حافظ ابن راهويه اسحق بن ابراهيم حنظلى مروزى

متوفاى 237، أحمد گفته: نظير و همانندى براى او در نزد ما پيشوايان مسلمين بنظر نميرسد، و چنانكه در «خلاصه» خزرجى ص 23 مذكور است، گروهى او را توثيق نموده‏اند و ابن خلكان در جلد 1 تاريخ خود ص 68 مينگارد: فنّ حديث و فقه و صفت ورع در او جمع است، و نامبرده يكى از پيشوايان اسلام است و داراى مسند مشهوريست، حديث او در ص 103 و 117 باسناد صحيح گذشت