حافظ ابو العباس احمد بن عقده

متوفّاى 333، بهر يك از كتب تذكره و شرح حال دست بيابيد، شرح حال و ستايش نسبت باو را خواهيد يافت، نامبرده يك كتاب تأليف و اختصاص بداستان غدير داده و قريبا در تعداد مؤلّفين كتب در موضوع غدير خم از تأليف مزبور بتفصيل آگاه خواهيد شد -مؤلفين كتب درباره« حديث غدير» در صفحات 141- 148 طليعه؟؟؟ فارسى ترجمه و درج گرديده و ظاهرا از تكرار آن بى‏نياز خواهيم بود، مترجم-، نامبرده داستان غدير خم را بطرق بسيار روايت نموده كه قسمتى از آن قبلا ذكر شده و قسمتي نيز خواهد آمد.