حافظ ابو العلاء كامل بن علاء تميمى كوفي

متوفاى در حدود 160، ابن معين او را توثيق نموده و ابن عدى و نسائى بر حسب مندرج در خلاصه خزرجى ص 272 گفته‏اند كه (باكى بر او نيست) و حاكم در «مستدرك» صحيح بودن حديث او را تاييد نموده. حديث نامبرده بطريق صحيح و رجالى كه همگى موثق هستند در ص 67 گذشت.