حافظ- ابو الغنايم- محمّد بن على كوفي- نرسى

(در سال 424 متولد و در 510 وفات يافته)، او محدّث كوفه بوده- ذهبى در جلد 4 تذكره‏اش ص 57 شرح حال او را ثبت و از ابن طاهر حكايت نموده كه: نرسى حافظى بوده با اتقان و مورد وثوق، همانند او را نيافتيم، پيوسته شب زنده دار و متهجد بود، حديث منسوب باو در صفحه 80 گذشت و در حديث تهنيت نيز خواهد آمد.