حافظ- ابو حامد- محمّد بن محمّد طوسى- غزالى- مشهور به (حجّة الاسلام)

متوفاى 505، شرح حال و ستايش او در كتب تاريخ و تذكره رجال موجود است، سبكى در جلد 4 طبقاتش ص 101- 182 شرح حال او را ثبت نموده، و دكتر احمد رفاعي مصرى يك كتاب جداگانه در سه مجلد اختصاص بشرح احوال نامبرده داده، و اين تأليف از مزايا و محسنات عصر حاضر بشمار ميآيد، بنابر اين طالبين شرح تفصيلى احوالات نامبرده باين دو كتاب (طبقات سبكى- و كتاب دكتر رفاعى) مراجعه نمايند، گفتار نامبرده در پيرامون سند حديث غدير خواهد آمد.