حافظ ابو سعيد عبيد اللّه بن عمر جشمى- قواريرى- بصرى

متوفاى 235، ابن معين و عجلى و نسائى و حافظ صالح جزره چنانكه در جلد 10 تاريخ خطيب صفحه 220- 223 مذكور است، او را توثيق نموده‏اند، روايت او در حديث مناشده رحبه بلفظ عبد الرحمن بن ابى ليلى خواهد آمد.