حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب نسائى

حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب نسائى- صاحب سنن (در سال 303 در سن 88 سالگى درگذشته) ذهبى در جلد 2 «تذكره» صفحه 268 از دار قطنى حكايت نموده كه: نسائى فقيه‏ترين استادان مصر و اعلم علماء عصر خود در حديث بوده، و از نيشابورى حكايت نموده كه: نسائى پيشوائى است بدون معارض، و سبكى در جلد 2 طبقات خود صفحه 84 از قول ابى جعفر طحاوى حكايت نموده كه: نسائى پيشوائى است از پيشوايان مسلمين، و ابن كثير در جلد 11 تاريخش ص 123 از قول ابن يونس حكايت نموده كه: نسائى پيشوائى بوده در فنّ حديث كه موصوف است به ثقه و دقت نظر و قوه حفظ، نامبرده (نسائى) حديث غدير را در «سنن» و در «خصايص» بطرق بسيار روايت نموده كه اغلب آنطرق صحيح و رجال آنها ثقه هستند از جمله آن طرق رواياتى است كه خواهد آمد و قسمتى هم از آن در ص 46 و 64 و 65 و 72 و 77 و 88 و 92 و 94 ذكر شد.