حافظ ابو عبد الرحمن علىّ بن حسن بن دينار عبدى مروزى

متوفاى 215، نامبرده يكى از استادان است، بخارى و احمد و ابن معين و ابن ابى شيبه از او روايت ميكنند، و احمد گفته: در ميان آنهائى كه از خراسان آمدند افضل از نامبرده نديدم، ابن حبّان او را از ثقات شمرده و ابن حجر در جلد 7 تهذيبش صفحه 298 شرح حال او را چنين نگاشته، حديث او در صفحه 15 و 29 گذشت و حديث او در داستان (مناشده) رحبه بلفظ اصبغ خواهد آمد. - عبدى از اصبغ با يك واسطه روايت ميكند، و بنابر اين آنچه در صفحه 19 گذشت و آنچه از روايت او بلا واسطه خواهد آمد با آنچه كه در ساير طرق حديث است دست نميآيد