حافظ ابو عبد اللّه محمّد بن اسمعيل بخارى

(زيادتى چاپ دوم) حافظ ابو عبد اللّه محمّد بن اسمعيل بخارى متوفاى 256- صحيح مشهور و داير او (معروف به صحيح بخارى) از جمله صحاح ستّه، است (حديث غدير را) نامبرده در جلد 1 تاريخ خود در قسم يك ص 375 (بطوريكه در طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر ذكر شده) آورده است.