حافظ ابو عمرو شبابة بن سوار فزارى مدائنى

متوفاى 206، ابن معين و غيره بشرح مندرج در (خلاصه) ص 142 او را توثيق نموده‏اند، حديث بطريق او از أمير المؤمنين عليه السّلام با سند صحيح و رجال ثقه در ص 102 ذكر شده.