حافظ ابو محمّد عبيد اللّه بن موسى عبسى كوفي

حافظ ابو محمّد عبيد اللّه بن موسى عبسى كوفي متوفاى 212 (صاحب مسند).
ابو حاتم و ابن معين و عجلى و ابن عدى و ابن سعد و عثمان بن ابى شيبه او را توثيق نموده‏اند و ذهبى در جلد 1 «تذكره» صفحه 324 و ابن حجر در جلد 7 «تهذيب» ص 53 شرح حال او را ثبت نموده‏اند، حديث او در داستان (مناشده) رحبه بلفظ زيد بن يثيع و عميرة بن سعد باسناد صحيح و رجالى كه همه آنها ثقه هستند خواهد آمد.